سمینار بزرگ دفاع شخصی کاربردی تانگ سودو

سمینار بزرگ دفاع شخصی کاربردی تانگ سودو سمینار بزرگ دفاع شخصی کاربردی تانگ سودو کشور طبق هماهنگی با هیات ورزشهای رزمی استان اصفهان و فدراسیون ورزشهای رزمی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ در شاهین شهر استان اصفهان با حضور نمایندگان و مربیان رسمی تانگ سودو از سراسر کشور برگزار می گردد. لذا خواهشمند است نمایندگان محترم سبک طبق […]