دفاع شخصی مقدماتی (۱۲ جلسه)

شخصی در این دوره الفبای دفاع شخصی و اصول حفاظت از خود به هنرجو آموزش داده خواهد شد. هنرجو به اطلاعات خوبی در زمینه علم دفاع شخصی مجهز می شود و می تواند این ادعا را بکند که بعد از اتمام دوره توان دفاع از خود را در برابر خطرات و آسیب های اجتماعی گوناگون دارا می باشد این دوره برای هرکس در هر سن و شرایطی مناسب می باشد. برخی مواردی که در این دوره آموزش داده میشود به شرح ذیل می باشد.